Intervisie

Introductie van intervisie binnen de VCTE

Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de VCTE zijn stappen ondernomen om de missie en visie van onze alumnivereniging eens kritisch onder de loep te nemen. We mochten ons al enkele jaren verheugen in een sterke groei, zowel in de opleiding als in het aantal leden van de vereniging. Deze groei vertaalde zich naar onze mening echter onvoldoende door naar een groeiend aantal actieve deelnemers aan de diverse activiteiten. Daarom werd een strategiecommissie aangesteld die van het bestuur de vraag meekreeg:  Wat moet onze vereniging haar leden te bieden hebben, om in de toekomst van betekenis te kunnen zijn en te blijven.

Resultaat van deze exercitie is geweest, dat we allereerst onze identiteit en positionering scherper hebben vastgesteld. Aan de hand daarvan hebben we een nieuwe Strategie VCTE 2.0 geformuleerd. Het belangrijkste doel van de VCTE is te omschrijven als: “De VCTE streeft ernaar om het Toezicht in Nederland duurzaam te verbeteren door continue professionalisering van onze leden.” Op het gebied van het aanreiken van kennis, kwaliteit en actualiteit zijn we ervan overtuigd dat we zowel in de opleiding als tijdens onze PE-dagen en Specials als VCTE goed presteren. Maar, goed toezicht staat of valt bij het goed acteren van het individu, dat er voortdurend voor moet zorgen het beste uit zichzelf te halen. En dit brengt ons bij intervisie!

Wat is er voor nodig om van onze leden nog betere toezichthouders te maken?

Vaak gaat het niet alleen om het hebben van de juiste kennis, maar ook om het situationeel op de juiste manier toepassen van die kennis. De durf en de bereidheid om in vertrouwen de issues waar je tegenaan loopt, en je eigen visie daarop, in te brengen in de discussie van de raad van toezicht of raad van commissarissen. Om dit te kunnen oefenen en hierin te kunnen groeien, is een veilige omgeving noodzakelijk,  waarin je inter-collegiaal  kunt bouwen aan het vergroten van je deskundigheid en je zelfvertrouwen. Een omgeving die het mogelijk maakt om een vraag die op dat moment speelt in te brengen, waarna je net dat steuntje kunt krijgen dat nodig is om je daarna in de RvC of RvT uit te spreken en te acteren. En dit is precies wat intervisie kan bieden! Het is een platform om meer gebruik te (leren) maken van elkaars expertise.

Verwacht van een intervisie-sessie dus niet dat het direct een klip en klare aanpak oplevert voor een actueel probleem! Vaak is het meer dat door de vragen die je collega’s stellen je meer helderheid krijgt in wat er allemaal speelt en ontstaat er voor jou een meer afgewogen beeld van alle informatie die je zelf hebt, zodat je een beter besluit kunt nemen wat te gaan doen. Naast actuele vragen kan een sessie ook gaan over iets dat al is gepasseerd, en wordt stilgestaan bij de manier waarop je als inbrenger van de casus bent omgegaan met de materie. Heb je alle informatie meegewogen, ben je je bewust geweest van je persoonlijke voorkeuren, heb je wellicht een blinde vlek gehad voor iets, sta je wel open voor alle mogelijke oplossingen? Dat is voor jezelf maar ook voor je intervisie-collega’s weer leerzaam.

Om die reden denken wij dat intervisie een welkome aanvulling is op alles wat we al aanbieden vanuit de VCTE. Alle reden dus om juist dit aan onze activiteiten toe te voegen.

Plan van aanpak voor de introductie van intervisie binnen de VCTE

Voorafgaand aan de PE-dagen van november 2018 willen we inventariseren wie er belangstelling heeft om te starten met de eerste intervisiegroepen. We denken daarbij aan 3 (max. 4) groepen van 6 personen die indien mogelijk een beetje in dezelfde regio woonachtig zijn en het eerste jaar ca. zes keer bij elkaar komen. Dit biedt iedere deelnemer de mogelijkheid om in dat jaar iets in te brengen.

De inbreng van de VCTE zal eruit bestaan, dat iedere groep een professionele facilitator krijgt toegewezen, die het proces gedurende de eerste drie sessies op gang helpt en bewaakt. De kosten die hieraan zijn verbonden zal de VCTE voor de eerste 3 sessies voor 50% voor haar rekening nemen. De andere helft dient door de deelnemers zelf te worden bijgedragen.

Na 3 sessies mag de groep zelf beslissen of ze voor eigen kosten doorgaan met de facilitator of dat de sessies op eigen kracht worden voortgezet, waarbij per sessie een procesbewaker uit eigen kring wordt aangesteld. Het daarbij te hanteren draaiboek is onderdeel van dit document.

Jaarlijks, bij voorkeur tijden de PE-dagen in november, wordt intervisie geagendeerd aan het begin of einde van de dag. Bij die gelegenheid wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe groepen te starten, maar ook om tot een mix-up cq. herindeling te komen van bestaande groepen. Hierbij gaan we er vanuit dat de groepen zelf de kwaliteit bewaken en ‘zelfreinigend’ kunnen  zijn.

Wat je kunt verwachten

Intervisie is een gestructureerd overleg van een groep professionals om dilemma’s in de werksituatie te verhelderen en elkaar handreikingen te doen hoe effectief met een dergelijk dilemma omgegaan kan worden. Wie zich erin verdiept zal ontdekken dat er tientallen intervisie-methoden bestaan, die allemaal hun eigen toepassingsgebied kennen. Het belangrijkste onderscheid voor ons op dit moment is het verschil tussen intervisie voor beginners en intervisie voor gevorderden.

  • Intervisie voor beginners is met name gericht op: Methode leren toepassen, opbouw van vertrouwen binnen de groep, introspectie en persoonlijke groei van alle deelnemers
  • Intervisie voor gevorderden is meer gericht op: Problem solving bij een serious issue, inhoudelijk inzicht creëren m.b.v. passende methode onder leiding van ervaren facilitator

Bij de introductie van intervisie binnen de VCTE willen we ons het eerste jaar beperken tot beginners. De methode die daarbij doorgaans wordt toegepast is generiek van aard en voor de meesten binnen 3 intervisie-sessies te leren. Dit opent de mogelijkheid om na drie sessies afscheid te nemen van de facilitator en het op eigen kracht voort te zetten en per sessie een procesbewaker uit eigen kring aan te wijzen. Op deze wijze kan snel en doeltreffend ervaring worden opgedaan.

Vragen:
Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de Intervisie Commissie door een mail te sturen naar intervisie.vcte@gmail.com